OSHITOPOLWA SHAHAMAUTSI

Ohamautsi District headmen (75 wards) are Cell phone numbers are provided at the end (Please let’s take time and day into consideration  before we make calls, we should avoid calling people at night except emergencies): Nambia Country Code: +264

Oyene yomikunda (75) mOhamautsi oyo mba (Eengovi vawo ova yandjwa pehulilo ashike yaholike natu taleni nghaa efimbo ile esiku ndi lyokuvengelwa ino venga ike nomokati kousiku kakele nge opu na leela oshiima sha endelela: Oshipatululongovi shaNamibia +264

OMUKUNDA EDHINA LYA MWENE WOMUKUNDA CELLPHONE  NO.
1. Omafa ya Naule Paulinus Amutenya 0812583926
2. Omundjalala Antonius Shaumbwako 0812878604
3. Omakuku Abisai Shaningwa (Pp. Johannes Shinyata 0811277510 / 08171030290
4.  Oluvango Elizabeth Frans 0813330634
5.  Oukwandongo Linus Kalenda 0812447583 / 0818047365
6.  Onamulunga Hosea Kavila 0813944746
7.  Ohamautsi Menas Sikeni 0816787656 / 0812515719
8.  Omhemba Onesmus Benjamen 0813635504
9. Elonga Pp. Theresia Mbangunete 0817689683
10. Onhokolo Paulus Shiluwa 0813179915
11. Omalungandjamba Asteria Severen 0812331922
12. Onehani Sakeus Naundjomba 0812157447
13. Okapuku Simon Kandowa 0812273576 / 0813410661
14. Okambafona Malakia Herman 0812846104
15. Oshikulufitu Petrus Nangolo 0813959867
16. Onawa Wilhelm Kapweya 0812709270
17. Ohakuyela Johannes Venondandu 0812293188
18. Omhakoya Johannes Antonius 0818031032
19. Okakekete Tobias Aindongo 0813759219
20. Onangombe Profiliu Hepeni 0818960108
21. Okafitukakafimbi Hosea Isak Ndiili 0816760039
22. Oipandayambalantu Imbili Angala 0812363352
23. Onaamehandiya Lidia Mikka 0813895993
24. Oshima Gideon Efraim 0812416482
25. Oshikwanailya Aitana Eita 0816598402
26. Ouhwaala Pp. 0816934389 /3003318
27. Omunyele Switbertha Amungulu 0812596549
28. Onyanyalonda Irene Eita 0812153394
29. Oshiputushakayone Moses 0813606861
30. Okafitukanangombe Johannes Aiyambo 0814042922
3l. Oihu Daniel Shapumba 0813292652
32. Onangolo Emiam Hekandjo 0812948780
33. Okahwakamayau Junias Shawelaka 0813081236
34. Omunghozi Rosa-Maria Aindongo 0812703280
35. Onevuvi Nestor Hwepo 0812620290
36. Oshipaya Johannes Aluteni 0812420372
37. Omufituwanauyala Stefanus Alweendo 0812718883
38. Okaile Tomas Nangolo ( Pp. Hilya Tashiya) 0818531400
39. Oshihwashaaluholo Petrus Andjene
40. Ohandungu Maria Nambabi 0817261428
41. Omuhenyewaikulu Ignatius Tashiya
42. Ombafi Norbert Nangolo 0812693762
43. Okahwakangamba Oskar Teofelus Kaputa 0812155139
44. Oshikweyo Festus Ndiili 0814737751
45. Ehungaelo Vendelinus Kashindi 0813065383
46. Onghili Sabina Kalola 0812957851
47. Ongali Holtensia Shindingeni 0812910724
48. Onekukumo Stefanus Kautondokwa 0812388100
49. Onamanape Frans Uheka 0812388100
50. Oshiheke Tomas Lilonga 0813395968
51. Omatelekelo Pp. Erastus Angala 0814516727
52. Omushii Festus Ekandjo 0812878626
53. Omufituweelo Martha Mutambo-Shete 0812340743
54. Eengete Pp. Dapewa Autoni 0813348781
55. Eloela Lahya Aitembu 0813352588
56. Oitende Pp. Loide Aindongo 0812352472
57. Omasatiyashekuwa Samuel Endjala 0817199999
58. Onahende Saltiel Nefeke 0812069850
59. Eputu lya Lilonga Alfeus Hango 0812873617
60. Oupembe Petrus Eita 0817215350
61. Omahalya Paulus Mundjele 0812890966
62. Epoko Joseph Nepembe 0812008788
63. Omukoko Martina Anghuwo 0814425045
64. Ohelongo David Katofa 0814328913
65. Omalunda Hubertus Shooka 0812799618
66. Oshitukafitu B Festus Mbendeka 0816912399
67. Oulifilo + Omatando Kalistus Amushila 0816116667
68. Ombundamuti Johannes Shetunyenga 0814382861
69. Ouholondema Aaron Shiwapo 0816257172
70. Ohauhwe Donatius Vinsetius 0812366635
71. Onembamba Johannes Lilonga 0812305193
72. Okafitukakatanyange Menas Akwenye 0813666747
73. Okafitukakamba Josef Tashiya (Onawa)
74. Oikalakahe Sabina Kalola 0817815268