OSHITOPOLWA SHAHAMAUTSI

Ohamautsi District headmen (75 wards) are Cell phone numbers are provided at the end (Please let’s take time and day into consideration  before we make calls, we should avoid calling people at night except emergencies): Nambia Country Code: +264

Oyene yomikunda (75) mOhamautsi oyo mba (Eengovi vawo ova yandjwa pehulilo ashike yaholike natu taleni nghaa efimbo ile esiku ndi lyokuvengelwa ino venga ike nomokati kousiku kakele nge opu na leela oshiima sha endelela: Oshipatululongovi shaNamibia +264

OMUKUNDAEDHINA LYA MWENE WOMUKUNDACELLPHONE  NO.
1. Omafa ya NaulePaulinus Amutenya0812583926
2. OmundjalalaAntonius Shaumbwako0812878604
3. OmakukuAbisai Shaningwa (Pp. Johannes Shinyata0811277510 / 08171030290
4.  OluvangoElizabeth Frans0813330634
5.  OukwandongoLinus Kalenda0812447583 / 0818047365
6.  OnamulungaHosea Kavila0813944746
7.  OhamautsiMenas Sikeni0816787656 / 0812515719
8.  OmhembaOnesmus Benjamen0813635504
9. ElongaPp. Theresia Mbangunete0817689683
10. OnhokoloPaulus Shiluwa0813179915
11. OmalungandjambaAsteria Severen0812331922
12. OnehaniSakeus Naundjomba0812157447
13. OkapukuSimon Kandowa0812273576 / 0813410661
14. OkambafonaMalakia Herman0812846104
15. OshikulufituPetrus Nangolo0813959867
16. OnawaWilhelm Kapweya0812709270
17. OhakuyelaJohannes Venondandu0812293188
18. OmhakoyaJohannes Antonius0818031032
19. OkakeketeTobias Aindongo0813759219
20. OnangombeProfiliu Hepeni0818960108
21. OkafitukakafimbiHosea Isak Ndiili0816760039
22. OipandayambalantuImbili Angala0812363352
23. OnaamehandiyaLidia Mikka0813895993
24. OshimaGideon Efraim0812416482
25. OshikwanailyaAitana Eita0816598402
26. OuhwaalaPp.0816934389 /3003318
27. OmunyeleSwitbertha Amungulu0812596549
28. OnyanyalondaIrene Eita0812153394
29. OshiputushakayoneMoses0813606861
30. OkafitukanangombeJohannes Aiyambo0814042922
3l. OihuDaniel Shapumba0813292652
32. OnangoloEmiam Hekandjo0812948780
33. OkahwakamayauJunias Shawelaka0813081236
34. OmunghoziRosa-Maria Aindongo0812703280
35. OnevuviNestor Hwepo0812620290
36. OshipayaJohannes Aluteni0812420372
37. OmufituwanauyalaStefanus Alweendo0812718883
38. OkaileTomas Nangolo ( Pp. Hilya Tashiya)0818531400
39. OshihwashaaluholoPetrus Andjene 
40. OhandunguMaria Nambabi0817261428
41. OmuhenyewaikuluIgnatius Tashiya 
42. OmbafiNorbert Nangolo0812693762
43. OkahwakangambaHerman Kaputa 
44. OshikweyoFestus Ndiili0814737751
45. EhungaeloVendelinus Kashindi0813065383
46. OnghiliSabina Kalola0812957851
47. OngaliHoltensia Shindingeni0812910724
48. OnekukumoStefanus Kautondokwa0812388100
49. OnamanapeFrans Uheka0812388100
50. OshihekeTomas Lilonga0813395968
51. OmatelekeloErastus Angala 
52. OmushiiEfraim Fritz 
53. OmufituweeloMartha Mutambo-Shete0812340743
54. EengetePp. Dapewa Autoni0813348781
55. EloelaLahya Aitembu0813352588
56. OitendeDaved Ekondo 
57. OmasatiyashekuwaSamuel Endjala0817199999
58. OnahendeSaltiel Nefeke0812069850
59. Eputu lya LilongaAlfeus Hango0812873617
60. OupembePetrus Eita0817215350
61. OmahalyaPaulus Mundjele0812890966
62. EpokoJoseph Nepembe0812008788
63. OmukokoMartina Anghuwo0814425045
64. OhelongoDavid Katofa0814328913
65. OmalundaHubertus Shooka0812799618
66. Oshitukafitu BFestus Mbendeka0816912399
67. Oulifilo + OmatandoKalistus Amushila0816116667
68. OmbundamutiJohannes Shetunyenga0814382861
69. OuholondemaAaron Shiwapo0816257172
70. OhauhweDonatius Vinsetius0812366635
71. OnembambaJohannes Lilonga0812305193
72. OkafitukakatanyangeMenas Akwenye0813666747
73. OkafitukakambaJosef Tashiya (Onawa) 
74. OikalakaheSabina Kalola0817815268